Oak View, California, United States
2020-08-03 Aug Mon